jaarverslag

2015

Stichting Vrienden van het Westfries Museum JAARVERSLAG 2015

Bestuurssamenstelling

De samenstelling van het bestuur is in 2015 nogal veranderd: voorzitter Jaap Mol, secretaris Cees Bruin en penningmeester Jan Koopman traden  halverwege  het jaar af. Tot onze grote leedwezen overleed plotseling de heer Koopman op 1 oktober 2015. De Vrienden zijn de afgetreden bestuursleden veel dank verschuldigd.

In de vergadering van  5 augustus  zijn Hans Nijdeken, Rob Faber en Henk Tameling benoemd  als lid en tot respectievelijk voorzitter, penningmeester en secretaris gekozen. De heer Tameling is benoemd met instemming van het Westfries Genootschap.

De overige bestuursleden zijn de heren Klaas Bant, Henk Halsema, Dick Louwman en Piet de Vries. De heer Dick Louwman zal namens onze Stichting  plaatsnemen in het bestuur van de Kerkmeijer de Regt Stichting.

Het bestuur kenschetst de veranderingen als een ”verjonging”. In de loop van het jaar is ook contact gezocht met enkele potentiele vrouwelijke bestuursleden. Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Westfries Museum kwam in 2015  zesmaal bijeen op 0402, 2503, 0605, 2406, 0508 en 0411.

Ledenwerving

Het bestuur heeft op verschillende manieren gewerkt aan uitbreiding van aantal leden van de stichting ( ca 320).  Ongeveer 90 aandeelhouders van de Halve Maen hebben gebruikt  gemaakt va de mogelijkheid een jaar lang gratis lid te zijn van de stichting.

Financiën

Het bestuur ontving van de gemeente Medemblik een subsidie en van enkele particulieren een legaat. De volgende financiële besluiten zijn in 2015 genomen:

a) Goedkeuring van het financieel verslag van 2014 met een positief resultaat

b) Aanvaarding van een legaat en  twee schenkingen

c) Aanschaf van het schilderij Werkzaamheden aan de Zuiderzeedijk bij Schardam na de doorbraak van 1675 van Mathias Withoos ( zie illustratie)

d) Opheffing van de reserve Aankoopfonds Westfries Museum i.v.m. schenking aan VOC kamer Hoorn/ commissielidmaatschap/Halve Maen ( zie illustratie)

e) Financiële bijdrage aan het boek over  de meester-schilder  van Hoorn, Jan Albertsz Rotius. (zie illustratie)

Activiteiten

De jaarlijkse excursie vond plaats naar het Museum De Fundatie in Zwolle en het Nijenhuis in Heinoo. Het museum en het bestuur organiseerden de traditionele koffiebijeenkomsten die telkens het maximum aantal deelnemers trokken. Het programma zag er als volgt uit:

Januari: rondleiding door Sylvia Wybenga, t.g.v .de tentoonstelling Zand

Februari: Gouden Eeuw VR

Maart: lezing door exposerende leden van de Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland, naar aanleiding van de expositie Bloemrijk, met aandacht voor schilderkunst van Alida Withoos en de herkomst van deze kunstvorm

April: afsluitende stadswandeling door Hoorn, door Hieke Stapel

Oktober had als onderwerp “Kaap Hoorn”

November:  “Deelcollectie Porselein”.

December: workshop muziek uit de Gouden Eeuw, mmv Maisa van der Kolk

Veel aandacht is in dit bestuursjaar geschonken aan de komst van de Halve Maen ( 23 mei), de daaraan voorafgaande symbolische  oprichting van de VOC Kamer Hoorn  en de herdenking van Kaap Hoorn 400 met als blikvanger de manifestatie Nachtkaper op 13 en 14 juni.

De vrienden van de Stichting  is  de mogelijkheid  geboden om een extra korting te geven bij aanschaf van het boek over Rotius(begin 2016).

Het bestuur was vertegenwoordigd op bijeenkomsten van het Westfries Genootschap en de Nederlandse Federatie van Vrienden van Musea.

Schenkingen

Het museum ontving als schenking twee schilderijen van Cornelis Pronk.

Zwaag, maart 2016
Henk Tameling, secretaris