Bestuur Verdeling van bestuurswerkzaamheden Stichting Vrienden van het WFM, augustus 2016

Voorzitter Hans Nijdeken

Verantwoordelijk voor:

a. Interne en externe contacten namens de Stichting

b. Structureel overleg met de directeur WFM

c. Leidinggeven aan het bestuur

d. Samenwerking met anderen in de regio.

e. Zakenvrienden: Het Blauwe Vaandel .Het vriendenlidmaatschap staat nu nog alleen open voor personen. In de komende beleidsperiode zal worden bekeken of de mogelijkheid om bedrijfsvriend te worden samen met het museum kan worden gestart.

f. Jaarlijkse excursie voor donateurs

g. Huisvesting. Ook al heeft de stichting geen directe betrokkenheid bij de huisvesting van het museum, ze zal zich nadrukkelijk inzetten voor deze zaak. In 2019 komt het gebouw van de Rozenkruisers aan de Roode Steen vrij. De stichting zal zich, als het museum hierom vraagt, nadrukkelijk inzetten voor en waar mogelijk ondersteunen bij het verwerven van dit pand voor het museum.

 

Secretaris/plv voorzitter Henk Tameling

Verantwoordelijk voor:

a) interne bestuurszaken

b) verslaglegging en archivering

c) correspondentie met donateurs en  derden

d) de interne organisatie van de stichting, waarbij het werken met portefeuilles (naast de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester) beschreven zal worden

e) de voorzitter vervangen bij diens afwezigheid

 

Penningmeester Rob Faber, samen met portefeuillehouder Dick Louwman

Verantwoordelijk voor:

a) Begroting

b) Jaarrekening

c) Overleg met kascommissie

d) Contacten met de bank

e) Afwikkeling legaten, giften, schenkingen

f) Schenkingen, nalatenschappen

g) Vriendschap voor het leven

h) Zakenvrienden: Het Blauwe Vaandel

 

Coördinator communicatie, marketing en pr Aukje van Wissen, samen met portefeuillehouder Henk Tameling

Verantwoordelijk voor:

a) PR-plan waarin onder meer aandacht zal worden geschonken aan de mogelijkheden van nieuwe en sociale media.

b) Actualisering website

c) Nieuwsbrief

d) Gestreefd wordt naar gebruikmaking van nieuwe communicatiemiddelen en meer interactieve vormen van communicatie. Dat kan via de website of via het gebruik van sociale media. De mogelijkheden van Vrienden om digitaal met de stichting te communiceren, worden verruimd.

e) Om te onderzoeken hoe de leden graag geïnformeerd willen worden wordt overwogen periodiek een enquête uit te zetten. Tevens wordt overwogen panelgesprekken te voeren met groepjes Vrienden, om zo het contact warm te houden, wensen van Vrienden te inventariseren en ideeën op te doen voor activiteiten.

f) Jonge vrienden

Er zal in de komende jaren gekeken worden naar de mogelijkheid om een ‘juniorclub’ op te richten voor de jonge Vrienden, afgestemd op de achtereenvolgende leeftijdscategorieën. Gedacht kan worden aan leeftijdsgroepen primair onderwijs, voortgezet onderwijs, vervolgonderwijs

 

Coördinator ledenactiviteiten: vacant , samen met portefeuillehouder Aukje van Wissen

Verantwoordelijk voor:

a) Jaarlijkse excursie voor donateurs

b) Rooster aanwezigheid bestuursleden bij koffie ochtenden

c) afspraken om samen meer activiteiten te ontwikkelen voor de Vrienden met als doel een nog aantrekkelijker lidmaatschap.

d) speerpunt van de stichting zijn de 50-plussers.

e) Previewdag

Bij nieuwe tentoonstellingen zal het museum vlak voor de opening de tentoonstelling exclusief  mogen bezoeken, met een rondleiding vanuit het museum. Het museum zal een attractief programma voor die dag (dat dagdeel) opstellen, waaronder in ieder geval een kijkje achter de schermen van de organisatie rond de tentoonstelling.

f) Welkom nieuwe donateurs

De stichting zal ieder jaar speciaal aandacht besteden aan de nieuwe Vrienden, bijvoorbeeld door voor hen een speciale welkom dag te organiseren of door hen met een attentie te verwelkomen tijdens een evenement, zoals een tentoonstellingsopening.

 

Coördinator ledenwerving Marlies van ‘t Ende , samen met portefeuillehouder Hans Nijdeken

Verantwoordelijk voor:

a) Op basis van een door de Stichting ontwikkeld groeimodel wordt gestreefd naar 500 Vrienden in 2020. Dat zal gebeuren door het behouden van de huidige donateurs en het actief werven van nieuwe donateurs door stichting en museum.

b) een samenhangend pakket aan activiteiten dat leidt tot een levensloopbestendig lidmaatschap

c) Vriendenproducten in de winkel

Bekeken zal worden of speciale Vriendenproducten kunnen worden ontwikkeld. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan een cadeau waarbij men een lidmaatschap voor een jaar kan weggeven

d) Donateurswerfdagen

Ieder jaar zal de stichting aanwezig zijn op de culturele markt in Hoorn, maar zeker ook in de andere West-Friese steden (en dorpen). Deze aanwezigheid kan gezien worden als ledenwerfdagen. Ook op andere mogelijkheden zullen de Vrienden acte de préséance geven.

e) een eigen plek voor Vrienden of mensen die overwegen om dat te worden in het museum. Deze plek zou in de museumwinkel geplaatst kunnen worden, waar bezoekers kunnen zien wat de Vrienden voor het museum betekenen (publicaties, informatie over aanschaffingen)