Bestuurssamenstelling

Het bestuur begon 2016 in de samenstelling met de leden  H. A. Nijdeken, R. M. Faber, K. Bant, H. J. Halsema, D. Louwman, P. de Vries en H.Tameling. In de loop van het jaar traden de heren Bant, De Vries en Halsema af. Ook namen wij afscheid van de heer  H. Moolenbel als adviseur op het gebied van communicatie. Als nieuwe bestuursleden zijn benoemd mevrouw M. van ’t Ende en  mevrouw A. van Wissen. De heer Dick Louwman neemt namens onze Stichting  plaats in het bestuur van de Kerkmeijer de Regt Stichting.

De taakverdeling binnen het bestuur werd in de loop van 2016 als volgt: H.Nijdeken: voorzitter en portefeuille ledenwerving; H.Tameling: secretaris/ plv voorzitter en portefeuille communicatie, marketing en pr; R.Faber: penningmeester; A. van Wissen: coördinator communicatie, marketing en pr en portefeuille ledenactiviteiten; M. van ‘t Ende: coördinator ledenwerving; D.Louwman: portefeuille financiële zaken; vacant: coördinator ledenactiviteiten

Het bestuur kwam in 2016 vijf keer plenair bijeen en wel op 13 januari, 23 maart, 15 juni, 17 augustus, 26 oktober en 14 december.

Bestuurszaken

In de loop van 2016 werden de bijna dertig jaar oude statuten aangepast aan de huidige tijd.

Het bestuur stelde een meerjarenplan op onder de titel Beleidsplan 2016-2020. Hierin geeft het bestuur aan waar het de komende jaren aan wil werken. Samengevat wil het bestuur graag dat de Stichting Vrienden een blijvend actieve positie inneemt bij het museum, dat er meer Vrienden komen ( 500 in het jaar 2020) en dat de stichting het museum ondersteunt bij het beleid dat gevoerd wordt. Omdat dit plan van het bestuur het nodige vraagt aan activiteiten, hebben we de taken verdeeld en werken de bestuursleden met portefeuilles in duo’s. Het bestuur kiest als doelgroepkeuze voor de doelgroep 50+, oftewel de babyboomers en hun belangstellingssferen. Wat betreft de fondswerving wordt meer nadruk  gelegd op de ANBI status van de stichting. Het beleidsplan is te vinden op www.museumvriend.nl

In 2016 bestond onze stichting  Vrienden van het Westfries Museum dertig jaar. Door de grote aandacht voor de roofkunst is besloten in 2017 op passende wijze stil te staan bij de jubileumviering.

Ledenwerving

Aantal donateurs

De stichting telde  per 31 december 2016  339 donateurs. (31  dec 2015: 318 donateurs)

Communicatie

De Nieuwsbrief kreeg in 2016 een  nieuwe stijl. Besloten is deze minimaal vier keer per jaar uit te brengen. De website werd geactualiseerd.

Activiteiten

Voor het museum was 2016 een bijzonder jaar met de herdenking van 400 jaar ronding van Kaap Hoorn in de vorm van de cartografische tentoonstelling Kaap Hoorn, met tentoonstelling over de meesterschilder Rotius  en niet in de laatste plaats met de ‘thuiskomst” van enkele doeken uit Oekraïne. Via crowdfunding is het bedrag dat nodig is voor de restauratie van deze doeken bijeen gebracht.

Als vanouds organiseerde de stichting voor haar donateurs  zes koffiebijeenkomsten in het seizoen 2016/2017, vaak gekoppeld aan de activiteiten van het museum zoals de Kaartententoonstelling, Rotius en de Halve Maen. De jaarlijkse excursie werd verplaatst naar maart 2017.

Financiën

De volgende financiële besluiten zijn in 2016 genomen:

  • Goedkeuring van het financieel verslag van 2015 met een positief resultaat
  • De minimale bijdrage aan de Stichting voor het jaar 2017  is vastgesteld op €27,50
  • Het bestuur ontving van de gemeente Medemblik een subsidie en van enkele particulieren een legaat
  • Aanvaarding van een legaat en enkele schenkingen
  • Financiële bijdrage aan het boek over de meester-schilder  van Hoorn, Jan Albertsz Rotius.
  • Schenking  ten behoeve van de expositie Hoorn en  het water in het Centrum Varend Erfgoed
  • restauratie roofkunst: de stichting stelt €7500 ter beschikking voor de crowd funding acties.
  • Van de Kerkmeijer-de Regt Stichting ontvangen wij vijf jaar lang een bijdrage van €5000 met de optie dat dit bedrag nog verhoogd kan worden met €2500.

H.Tameling, secretaris

Maart 2017