Vaststelling agenda
Agenda wordt onverkort overgenomen. Henk Tameling zit de vergadering voor.

Verslag vorige bijeenkomst 4-11-2015
Het verslag wordt goedgekeurd met enkele kleine wijzigingen.

Bespreking Actiepunten:
Zie onderaan concept verslag

Ingekomen Stukken en Mededelingen
De gemeente Medemblik verstrekt een subsidie groot € 650,-, aldus H.T. Ondanks dat de gemeente Medemblik groter is geworden, neemt de subsidie af. Besloten is verder geen actie te ondernemen.
De mutaties van het bestuur zijn nu gerealiseerd door de K.v.K.
De brief aan de Crowdfunders heeft 20 nieuwe leden opgeleverd.
Het afscheidsdiner t.b.v. de vertrokken bestuursleden wordt als een mooi afscheidsfeest gekenmerkt.
Vlak voor het einde van 2015 diende een substantiële schenker zich aan. De administratie is afgerond, het wachten is op de eerste storting. Via de communicatie met de zaakwaarnemer bleek, dat het totale toegezegde bedrag zonder meer zal komen, daar de St. ook in het testament is opgenomen, aldus de zaakwaarnemer. Dit laatste was ook de reden om niet nog geforceerd in het oude jaar de zaken af te ronden aldus zaakwaarnemer.

Koffiebijeenkomsten
Verschillende positieve en negatieve ervaringen werden naar voren gebracht. Belangrijk is nog eens vast te stellen, dat de koffiebijeenkomsten van de St. zijn en de faciliteiten door het Museum verstrekt worden. Mw. Cecile Koenjer verzorgt deze activiteit namens het Museum. In het vervolg zal er vooraf teruggekoppeld dienen te worden, zodat we niet meer voor verrassingen komen te staan. Opnieuw zal er nog eens nagedacht dienen te worden over de voorinschrijvingen met introducés voor het hele jaar. Dit laatste omdat er weleens zonder afbericht mensen wegblijven, die zich wel vooraf hadden aangemeld.
22 januari is de Kaartententoonstelling. 16 maart zal er een koffiebijeenkomst op de Halve Maen zijn. Dan is de Halve Maen-organisatie gastheer H.T.
Bespreking Statuten
Het voorstel van D. L. wordt onverkort overgenomen en D.L. zal tezamen met H.T. dit stuk bij de notaris voorleggen. Laatstgenoemde zal ook de tekst dienen te moderniseren.

Financiën
Stand van zaken. Geen vragen n.a.v. het financiële overzicht per 4-11-2015.

Ten aanzien van dit overzicht;

Portokosten waren ruim € 500,- minder. Voor de publicatie van het Rotiusboekje dient een voorziening getroffen te worden van € 5.000,-. Het bestuur stemde hiervoor unaniem voor. Als tegenprestatie zullen de Vrienden het boek met korting kunnen aanschaffen. Hoogte van de korting moeten we nog vernemen.

Met deze mutaties wordt het E.V. € 53.590,- inclusief legaat groot € 30.000,-

Vanaf heden kunnen alleen nog bestuursleden van de St., die in de K.v.K. ingeschreven staan een Overeenkomst van gift in geld tekenen. Dit om mogelijk problemen met de fiscus voor de toekomstige schenker(s) te voorkomen. Vooralsnog geen actie.
Het streven is om de jaarcijfers voor de volgende vergadering van 23 maart gereed te hebben inclusief de ANBI-verantwoording, welke dan vooraf door de kascommissie gecontroleerd zullen worden.
Uit de vergadering kwam naar voren dat het wellicht zinvol is om voor de post brochures welke in het verleden is vastgesteld, maar heden ten dage niet meer de frequentie heeft van weleer om mogelijk hiervoor in de plaats een voorziening te treffen voor Brochures/Publicaties”. Het DB komt hierop terug.

Ontwikkelingen in het WFM
Informatie uitwisselen

Ad Geerdink informeert het bestuur over:

De activiteiten in 2016:

Cartografische tentoonstelling Kaap Hoorn,
Rotius tentoonstelling, opening april 2016
Dutch diaspora
Halve Maen
VR Kaap Hoorn
Eind december is het museum benaderd door twee kunsthistorici, die de aandacht vestigden op een schilderij aanboden via een veiling van de Schilder Jacob Waben, een van de vier grote Hoornse schilders.

Dit historische stuk past uitstekend in de collectie van het WFM en tevens in de top 10 van het verrijkingsbeleid van het WFM.

Bestuur van de St. Vrienden gaat unaniem akkoord met de financiering van de aankoop van genoemd Schilderij, waarvoor een voorziening van maximaal € 12.000,- getroffen zal worden t.l.v. het legaat Goppel. Ad zal zich met penningmeester verstaan, zodra een en ander speelt.

w.v.t.k.
De oud-bestuursleden moeten uitgeschreven worden (HT)
Er zijn momenteel twee dames, die in aanmerking komen voor een bestuurszetel.
Marlies van ’t Ende, waarmede H. T. een gesprek zal hebben

Aukje van Wissen is via Henk Halsema in beeld gekomen. Wie neemt contact op?

P.de V. merkte nog op dat mede door de wijzigingen van de Statuten hij te horen had gekregen dat hij “over tijd is” hetgeen hem een merkwaardig gevoel gaf.

R.F. zal nog een gesprek met Cees Bakker hebben over de activiteiten die door het WFM worden uitgevoerd ten behoeve van de ST., met name voor wat het financiële betreft. D.L. vroeg namens de maker van een verkleinde kopie van de Halve Maen of het WFM geïnteresseerd is voor een overnameprijs van € 2.500,-. Geen interesse, past niet binnen het beleid.
Volgende bijeenkomst
23 maart 2016, 16.00 uur