Jaarverslag 2016

Vergadering1000px

Bestuurssamenstelling Het bestuur begon 2016 in de samenstelling met de leden  H. A. Nijdeken, R. M. Faber, K. Bant, H. J. Halsema, D. Louwman, P. de Vries en H.Tameling. In de loop van het jaar traden de heren Bant, De Vries en Halsema af. Ook namen wij afscheid van de heer  H. Moolenbel als adviseur op het gebied van communicatie. Als nieuwe bestuursleden zijn benoemd mevrouw M. van ’t Ende en  mevrouw A. van Wissen. De heer Dick Louwman neemt namens onze Stichting  plaats in het bestuur van de Kerkmeijer de Regt Stichting. De taakverdeling binnen het bestuur werd in de loop van 2016 als volgt: H.Nijdeken: voorzitter en portefeuille ledenwerving; H.Tameling: secretaris/ plv voorzitter en portefeuille communicatie, marketing en… Read More →

Jaarverslag 2015

Vergadering1000px

Stichting Vrienden van het Westfries Museum JAARVERSLAG 2015 Bestuurssamenstelling De samenstelling van het bestuur is in 2015 nogal veranderd: voorzitter Jaap Mol, secretaris Cees Bruin en penningmeester Jan Koopman traden  halverwege  het jaar af. Tot onze grote leedwezen overleed plotseling de heer Koopman op 1 oktober 2015. De Vrienden zijn de afgetreden bestuursleden veel dank verschuldigd. In de vergadering van  5 augustus  zijn Hans Nijdeken, Rob Faber en Henk Tameling benoemd  als lid en tot respectievelijk voorzitter, penningmeester en secretaris gekozen. De heer Tameling is benoemd met instemming van het Westfries Genootschap. De overige bestuursleden zijn de heren Klaas Bant, Henk Halsema, Dick Louwman en Piet de Vries. De heer Dick Louwman zal namens onze Stichting  plaatsnemen in het bestuur… Read More →

Taken bestuur

Vergadering1000px

Bestuur Verdeling van bestuurswerkzaamheden Stichting Vrienden van het WFM, augustus 2016 Voorzitter Hans Nijdeken Verantwoordelijk voor: a. Interne en externe contacten namens de Stichting b. Structureel overleg met de directeur WFM c. Leidinggeven aan het bestuur d. Samenwerking met anderen in de regio. e. Zakenvrienden: Het Blauwe Vaandel .Het vriendenlidmaatschap staat nu nog alleen open voor personen. In de komende beleidsperiode zal worden bekeken of de mogelijkheid om bedrijfsvriend te worden samen met het museum kan worden gestart. f. Jaarlijkse excursie voor donateurs g. Huisvesting. Ook al heeft de stichting geen directe betrokkenheid bij de huisvesting van het museum, ze zal zich nadrukkelijk inzetten voor deze zaak. In 2019 komt het gebouw van de Rozenkruisers aan de Roode Steen vrij…. Read More →

Bestuursleden

Vergadering1000px

Voorzitter Hans Nijdeken (55) uit Alkmaar Nijdeken begon zijn loopbaan als docent Nederlands in het voortgezet onderwijs. In het onderwijs werd hij vervolgens conrector en rector. Momenteel is hij voorzitter van het College van Bestuur van het Tabor College in Hoorn. Naast het voorzitterschap van het bestuur heeft Hans binnen de stichting Vrienden van het WFM de portefeuille ledenwerving. Hans vindt dat het Westfries Museum een prachtig beeld geeft  van de geschiedenis en cultuur van onze regio in de 17e eeuw. En die geschiedenis heeft deze regio gemaakt tot wat hij nu is. Met zijn werk voor de stichting wil Nijdeken een bijdrage leveren aan de bekendheid van het museum en daarmee van de geschiedenis van deze regio. Hans hoopt… Read More →

Bestuursvergadering 26 oktober 2016

Vergadering1000px

Verslag bestuursvergadering  Stichting Vrienden van het WFM 26 oktober 2016 18-20 uur te Schellinkhout, met dank aan gastvrouw/kokkin Aukje Afwezig met kennisgeving: Klaas Bant; zonder kennisgeving: Ad Geerdink 1.      Vaststelling agenda: ongewijzigd vastgesteld met toevoeging van afscheid van Klaas Bant en voorstel voor een nieuw bestuurslid. 2.      Verslag 17-08- 2016: goedgekeurd 3.      Bespreking actiepunten: komt terug bij diverse bespreekpunten 4.      Ingekomen stukken: a. mail over aftreden van Klaas Bant; b. brief Kerkmeijer-de Regt Stichting (zie punt 7) 5.     Ledenactiviteiten a. Koffiebijeenkomsten: de eerste is goed verlopen. Er heerst onduidelijkheid over de prijs van koffie/thee. Bij medewerkers van het museum was onduidelijk dat wij besloten hadden dat de koffie en thee… Read More →

Bestuursvergadering 17 augustus 2016

Vergadering1000px

Verslag  bestuursvergadering 17 08 2016 Aanwezig: alle bestuursleden en adviseur Ad Geerdink, directeur WFM 1. Vaststelling agenda: de agenda wordt ongewijzigd overgenomen. 2. Welkom Marlies van ’t Ende:  de voorzitter heet Marlies van harte welkom als nieuw bestuurslid; alle leden stellen zich aan Marlies voor. Zelf geeft ze aan  35 jaar in Hoorn te wonen; een groot deel van haar leven heeft ze in de ITC sector gewerkt. Marlies doet ook nog vrijwilligerswerk bij Oud Hoorn op het gebied van digitalisering van het archief. 3. Vaststelling verslag 15 juni 2016 Actiepunten 201508 Website aanpassingen; wordt aan gewerkt door HT 201611 Jubileumviering: wordt gewijzigd i.v.m. veranderde situatie rond gestolen kunstwerken; DL is bereid mee te denken 201613 Schenking aan WFM: RF… Read More →

Bestuursvergadering 15 juni 2016

Vergadering1000px

Verslag bestuursvergadering 15 juni 2016 Met kennisgeving afwezig: Rob Faber en Marlies van ‘t Ende Onderwerp  1. Vaststelling agenda De agenda wordt op verzoek om Ad Geerdink aangevuld met onderwerp crowdfunding i.v.m. gestolen kunstwerken Oekraïne. Besloten wordt de volgorde van de agenda te veranderen en punt 13 als punt 3 te behandelen. 2. Kennismaking De voorzitter heet het nieuwe bestuurslid Aukje van Wissen van harte welkom. De bestuursleden maken kennis met haar en zij met de bestuursleden. 3. Nieuws uit het WFM Ad Geerdink (AG) informeert het bestuur over de ontwikkelingen rond de gestolen kunstwerken die zich in Oekraïne bevinden. Voor restauratie van vijf schilderijen die naar verwachting na de zomervakantie in Hoorn zullen arriveren, is ca €100.000 benodigd. Hiervoor… Read More →

Bestuursvergadering 23 maart 2016

Vergadering1000px

Alle bestuursleden en de directeur van het WFM zijn aanwezig. De voorzitter opent de vergadering, heet iedereen welkom en voegt enkele punten toe aan het agendapunt 4: Ingekomen stukken. Agenda-voorstel: De vergadering gaat akkoord met de voorgestelde agenda. Verslag 13-01-16: wordt geaccordeerd met twee correcties op pag 1: subsidie van Gemeente Medemblik is € 700. Ingekomen stukken: KvK: mutaties van oud-bestuursleden Vacature Nederlandse Federatie Vrienden van Musea: ter kennisname Gemeente Medemblik: aanvragen voor subsidie 2017; Aktie: RF handelt dit af. Opzegging lidmaatschap mevrouw Beemsterboer; Aktie: HT neemt contact op met haar onder vermelding van bereidheid van het secretariaat van het WFM om desgewenst digitale medewerking te verlenen bij inschrijving op koffiebijeenkomsten. Hans Moolenbel heeft per mail kenbaar gemaakt niet langer… Read More →